Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1. Decretul președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020).
Precizări suplimentare:
1. DECRET 195 – STARE DE URGENȚĂ
Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi peste 5.800 au decedat, precum şi declararea „Pandemiei” de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Preşedintele României a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.
Au fost stabilite astfel o serie de măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate directă şi imediată, dar și măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală.

Prezentăm mai jos câteva dintre măsurile imediate adoptate în domeniile economic, muncii și juridic.
Actul normativ în integralitate este atașat la prezentul mesaj.

MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabilitate directă
Domeniul economic

 • Guvernul poate adopta măsuri de susţinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.
 • Autorităţile publice centrale, precum şi entităţile juridice în care statul este acţionar majoritar pot achiziţiona în mod direct materiale şi echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
 • Beneficiarii fondurilor europene afectaţi de adoptarea măsurilor de urgenţă prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autorităţile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanţare încheiate conform legii.
 • Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situaţie de urgenţă în baza documentelor justificative.
 • Se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.

Domeniul muncii şi protecţiei sociale

 • Guvernul poate sprijini angajatorii şi angajaţii afectaţi de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare.
 • Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, autorităţile administrative autonome, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, societăţile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgenţă, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.
 • Pe durata stării de urgenţă are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepţia controalelor dispuse de către ministrul muncii şi protecţiei sociale, a celor dispuse de Inspecţia Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârşirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social şi pentru cercetarea accidentelor de muncă.

Domeniul justiţie

 • Prescripţiile şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă instituite potrivit prezentului decret, dispoziţiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziţii legale contrare nefiind aplicabile.
 • Pe durata stării de urgenţă, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgenţă deosebită. Lista acestor cauze se stabileşte de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru cauzele de competenţa acesteia şi, respectiv, de colegiile de conducere ale curţilor de apel pentru cauzele de competenţa lor şi pentru cauzele de competenţa instanţelor care funcţionează în circumscripţia lor teritorială, putând fi, după împrejurări, actualizată.
 • Pe durata stării de urgenţă, activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrelor comerţului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce priveşte înregistrarea menţiunilor privind persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în registrul comerţului şi se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a menţiunilor şi a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Alte măsuri

 • Pe durata stării de urgenţă, cursurile din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ se suspendă.
 • Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
 • În situaţia propagării unor informaţii false în mass-media şi în mediul on-line cu privire la evoluţia COVID-19 şi la măsurile de protecţie şi prevenire, instituţiile şi autorităţile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect şi obiectiv populaţia în acest context.
 • Pe perioada stării de urgenţă, termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor se dublează.

ALTE ANUNȚURI

1. MĂSURI PREGĂTITE DE ANAF
Potrivit comunicatului de presă A_RPC 427/16.03.2020 (atașat la prezentul mesaj), în contextul actual, ANAF a pregătit o serie de măsuri, cele mai importante fiind:

 • suspendarea sau neînceperea executării silite;
 • rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;
 • implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor începând cu data de 1 aprilie 2020;
 • suspendarea acțiunilor de control fiscal (inspecții fiscale, antifraudă);
 • amânarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020 până la data de 25 aprilie 2020.

2. ANAF RECOMANDĂ INTERACȚIUNEA LA DISTANȚĂ CU UNITĂȚILE FISCALE
În contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), vă reamintim faptul că obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță:
DEPUNERE DECLARAȚII FISCALE:
– Spațiul Privat Virtual (SPV); – Depunere on-line.
EFECTUARE PLĂȚI:
– Internet Banking; – www.ghiseul.ro
ASISTENȚĂ FISCALĂ (INFORMAȚII):
– Telefonic: Call-Center 031.403.91.60;
– Prin e-mail: prin intermediul Formularului de contact de pe site-ul ANAF (www.anaf.ro).
Lucrul cu publicul se desfășoară în unitățile fiscale EXCLUSIV în incinta spațiilor destinate primirii contribuabililor (GHIȘEUL UNIC).
Găsiți atașat un material mai amplu cu privire la măsurile de prevenție luate de ANAF.

3. MĂSURI LUATE DE A.J.F.P. DÂMBOVIȚA

– se recomandă contribuabililor să utilizeze doar serviciile la distanță oferite de ANAF (a se vedea mai sus), evitându-se pe cât posibil deplasarea la sediul instituției;
– lucrul cu contribuabilii (în situația în care nu se pot accesa serviciile la distanță) se va desfășura doar la parterul instituției, în cadrul GHIȘEULUI UNIC sau la ghișeele Trezoreriei, respectându-se măsurile de prevenție (dezinfecție periodică, evitarea aglomerării);
– pentru primirea de asistență fiscală locală se recomandă contribuabililor să apeleze numărul de telefon 0245.612.179.

Găsiţi ataşat actele normative prezentate:
Important de ştiut:

Pentru obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la o anume problematică fiscală vă recomandăm să consultaţi, în prealabil, informaţiile disponibile pe site-ul ANAF (www.anaf.ro). Astfel, accesând portalul ANAF pot fi găsite următoarele genuri de informaţii: legislaţie fiscală (Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală actualizate, împreună cu Normele metodologice date în aplicare), proceduri fiscale (ex. modalitatea de declarare on-line), ghiduri fiscale (ex. Ghidul pentru asociaţiile de proprietari), nomenclatoare (ex. Normele de venit agricol pe judeţe) şi multe alte informaţii fiscale de interes general. În situaţia în care totuşi nu reuşiţi să soluţionaţi în acest fel problematica fiscală, puteţi să ne transmiteţi un e-mail folosind formularul dedicat acestui scop, existent pe site, şi care poate fi accesat direct la adresa: https://www.anaf.ro/asistpublic/„Info Fiscal” este un periodic electronic elaborat de Serviciul asistenţă contribuabili – A.J.F.P. Dâmboviţa, destinat informării gratuite a contribuabililor cu privire la noutăţile legislative din domeniul fiscal. În situaţia în care doriţi să nu mai primiţi aceste informări, puteţi trimite un email cu subiectul „Dezabonare” la adresa de email catalin.dumitru.db@anaf.ro. Pentru abonare, puteţi trimite un email cu subiectul „Abonare” la aceeaşi adresă.