Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) în original + copii xerox
– Certificatele de naştere în original + copii xerox
– Certificatele medicale privind starea sănătăţii(prenupţiale). Certificatele medicale sunt valabile 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „Se poate căsători”
– Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox
c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.